toppbanner brannsikkerhet

Brannsikkerhet

Sikker plassering av avfallsbeholdere - forsikringsselskapenes krav

For å unngå brann setter forsikringsselskapene krav i forsikrings avtalen til plasseringen av avfallsbeholdere. Ordlyden i sikkerhets forskriftene kan  variere noe, men er i hovedsak som følger:

  • Brennbart avfall og brennbart materiale som ligger fritt eller i avfalls beholdere skal plasseres slik at brann i disse ikke kan smitte til byggverk og uansett minst 5 meter fra yttervegg. Unngå i tillegg plassering under tak, i skur eller på overdekte lasteramper. Sjekk med ditt forsikringsselskap om hvilket avstandskrav som gjelder i din forsikringsavtale.
  • Brennbart avfall og brennbart materiale kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst avfallsbeholder konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra enheten.
  • Når brann oppstår som følge av brudd på disse sikkerhetsforskriftene, kan det føre til at erstatningen reduseres.

brannfarlig plassering

Bildene over viser plassering av avfallsbeholdere som gir økt brannbelastning.

brannsikkert skap

BM Scandinavia leverer brannsikre skap

Skapene fra BM Scandinavia som er beregnet for avfallsbeholdere er bygget opp med doble stålplater (sandwich system) med isolerende mineralull (MW) i tak og vegger. Skapet i seg selv er brannsikkert og kan plasseres inntil husvegger. Se branntest her.

brannsikkerhet large utekst

Bildet over viser aktivitetssenter for ungdom i Oslo. Brann i avfallsbeholder plassert inntil yttervegg. Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen.

60% av brannene i avfallsbeholdere er påsatt

Mange bygningsbranner starter i avfallsbeholdere som står inntil yttervegg. Bygget antennes på grunn av  brannen i avfallsbeholderen.

60% av skolebrannene starter ved yttervegg

En undersøkelse blant 1900 skoler viste at over 20% av skolene hadde opplevd påsatt brann siste tre år. Nesten 60% av skolebrannene starter i utendørs avfallsbeholdere eller i brennbart materiale ved yttervegg eller inngangsparti.